Mededeling over gegevensbescherming

Porus GmbH

1 Algemeen

Gegevensbescherming en veiligheid van de privésfeer hebben voor ons de hoogste prioriteit. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke opdracht. Met de hierna volgende informatie willen we u daarom uitvoerig inlichten over hoe, in welke mate en met welk doel we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze mededeling over gegevensbescherming heeft uitsluitend betrekking op ons internetaanbod. Voor zover u via hyperlinks verder wordt gebracht naar internetpagina’s van andere aanbieders, kunt u zich het best daar informeren over de wijze waarop wordt omgegaan met uw gegevens.

2 Aansprakelijke entiteit

Verantwoordelijk volgens artikel 4 nr. 7 Algemene EU-Verordening Gegevensbescherming (“AGV”) is Porus GmbH, Creative Campus Monheim, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Duitsland, info@porus.one.

3 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

3.1 Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

3.2 Als u met ons contact opneemt via e-mail of via een contactformulier, slaan wij de gegevens op die u meedeelt (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer), om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die we in dit verband verzamelen, wissen we zodra het opslaan niet meer vereist is, of we beperken de verwerking, mochten wettelijke verplichtingen bestaan in verband met gegevensopslag.

3.3 Voor specifieke functies van ons aanbod kunnen we teruggrijpen op dienstverleners die in opdracht van ons werken of willen we uw gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden, en voor die gevallen informeren we u hieronder gedetailleerd over de betrokken procedures. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria voor de duur van het opslaan.

4 Uw rechten

4.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten inzake de persoonlijke gegevens die u betreffen:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie of wissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

4.2 U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

5 Verzamelen van persoonlijke gegevens bij het bezoek aan onze website

5.1 Als u de website zuiver informatief gebruikt, dus als u zich niet registreert of geen verdere informatie bezorgt, verzamelen we alleen maar de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wilt u onze website bekijken, dan verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (de rechtsgrond daarvoor is artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en uur van het verzoek
 • Verschil qua tijdzone met Greenwich Mean Time (“GMT”)
 • Inhoud van het verzoek (“concrete pagina”)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Op het betrokken moment doorgegeven hoeveelheid gegevens
 • Website van waar het verzoek komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn oppervlak
 • Taal en versie van de browsersoftware

 

5.2 Als u onze website gebruikt, worden behalve de voornoemde gegevens ook cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen als onderdeel van de browser die u gebruikt, waardoor naar de plaats die de cookie inneemt (hier door ons) bepaalde gegevens worden overgedragen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

5.3 Gebruik van cookies:

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de wijze van functioneren hierna worden verduidelijkt:

› tijdelijke cookies (kijk hieronder punt 5.3.1)

› permanente cookies (kijk hieronder punt 5.3.2)

5.3.1 Tijdelijke cookies worden automatisch gewist, als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij dezelfde sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer worden herkend als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

5.3.2 Permanente cookies worden automatisch gewist na een vastgestelde duur die naargelang de cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

5.4 U kunt uw browserinstelling volgens uw eigen wensen configureren en bv. cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u op het feit dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6 Bezwaar maken tegen of herroeping van het verwerken van uw gegevens

6.1 Als u toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw gegevens, kunt u die op ieder moment herroepen. Zulke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens, nadat u zich daarover tegenover ons hebt uitgesproken.

6.2 Voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat is meer bepaald het geval als het verwerken niet vereist is voor het nakomen van een contract met u, zoals we hierna voor elke beschreven functie bepalen. Bij het uitoefenen van dergelijk bezwaar verzoeken wij u de redenen te vermelden waarom wij u persoonlijke gegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij dat doen. Als uw bezwaar met redenen omkleed is, controleren wij de zaak en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende gerechtvaardigde redenen aantonen waarop wij de verwerking baseren en voortzetten.

6.3 U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Over uw bezwaar tegen gebruik voor reclamedoeleinden kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens: Porus GmbH, Creative Campus Monheim, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Duitsland, info@porus.one.

7 Overige functies en aanbiedingen op onze website

7.1 Behalve het zuiver informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als dat u interesseert. Dan is het in de regel noodzakelijk dat u verdere persoonlijke gegevens verstrekt, die we gebruiken voor het verlenen van de gevraagde dienst en waarvoor de voornoemde principes inzake gegevensverwerking gelden.

7.2 Voor het verwerken van uw gegevens doen wij deels een beroep op externe dienstverleners. Die hebben we zorgvuldig uitgekozen om in onze opdracht te werken, ze moeten zich houden aan onze instructies en ze worden regelmatig gecontroleerd.

7.3 Voor zover onze dienstverleners of partners hun zetel hebben in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren we u over de gevolgen van die gegevenheid in de beschrijving van ons aanbod.

8 Toepassing van Google Analytics

8.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zg. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie wordt verzameld, wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op de website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter eerst verkort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het websitegebruik en internetgebruik aan de exploitant van de website te verlenen.

8.2 Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

8.3 U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door de cookie worden verzameld aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8.4 Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen verkort verwerkt, zodat het terugvoeren tot een bepaalde persoon kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens terugvoeren tot uw persoon, wordt dat terugvoeren meteen uitgesloten, en de persoonlijke gegevens worden ogenblikkelijk gewist.

8.5 Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Dankzij de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter weergeven voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 par. 1 zin 1 letter f AVG.

8.6 Informatie van de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de verklaring bescherming persoonsgegevens: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.7 Deze website gebruikt Google Analytics ook nog voor een analyse boven toestelniveau van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een user-id. In de rubriek “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens” van uw klantenaccount kunt u de analyse boven toestelniveau van uw gebruik deactiveren.

9 Integreren van YouTube-video’s

9.1 In ons online-aanbod hebben we YouTube-video’s geïntegreerd, die opgeslagen zijn op http://www.YouTube.com en die direct kunnen worden afgespeeld op onze website. Ze zijn allemaal geïntegreerd in de “modus uitgebreide gegevensbescherming”, wat betekent dat over u als gebruiker geen gegevens worden overgedragen aan YouTube als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de gegevens overgedragen die zijn vermeld in hoofdstuk 2. Die gegevensoverdracht kunnen wij niet beïnvloeden.

9.2 Door uw bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de betrokken sub-pagina van onze website hebt opgeroepen. Daarbij worden ook nog de onder punt 5 van deze verklaring vermelde gegevens overgedragen. Dat gebeurt onafhankelijk van de vraag of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt via hetwelk bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount is. Bent u ingelogd bij Google, dan worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u niet wenst dat uw gegevens met uw profiel bij YouTube terechtkomen, dan moet u uitloggen vooraleer u de button activeert. De derde-aanbieder slaat uw gegevens eventueel op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om zijn website naargelang de behoeften vorm te geven. Zulke toepassing gebeurt meer in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het creëren van reclame naar behoefte, en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van zulke gebruikersprofielen, en om dat recht uit te oefenen moet u zich richten tot YouTube.

9.3 Meer informatie over de doeleinden en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de derde-aanbieder is in zijn verklaring bescherming persoonsgegevens terug te vinden. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de USA en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10 Toepassen van Google Adwords Conversion

10.1 We gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen in verband met de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de betrokken reclame-inspanningen zijn. We hebben daarbij als doelen voor ogen dat we u reclame tonen die voor u interessant is, dat de opmaak van onze website interessanter is voor u en dat we reclamekosten op een faire manier kunnen berekenen.

10.2 Die reclamemiddelen worden door Google geleverd via zogenaamde “ad servers”. Daartoe gebruiken we ad server cookies, waarmee het mogelijk is bepaalde parameters voor het bepalen van succes te meten, zoals het inlassen van advertenties of kliks door de gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, slaat Google Adwords een cookie op in uw pc. Die cookies verliezen normaliter hun geldigheid na 30 dagen en ze mogen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze cookie worden doorgaans als analysewaarden opgeslagen: de unique cookie-ID, het aantal ad impressions per plaatsing (frequency), laatste impression (relevant voor post view conversions) evenals opt-outinformatie (geeft aan dat de gebruiker niet meer wenst te worden aangesproken.

10.3 De cookies stellen Google in staat om uw internetbrowser te herkennen. Voor zover een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant heeft bezocht en de cookie die op zijn of haar computer opgeslagen is nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en dat hij of zij naar deze pagina werd geleid. Aan elke Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden opgespoord via de websites van Adwords-klanten. Wijzelf verzamelen of verwerken bij de voornoemde reclame-initiatieven geen persoonlijke gegevens. Google stelt ons alleen maar statistische evaluaties ter beschikking. Op basis van die evaluaties kunnen wij nagaan welke van onze reclame-initiatieven bijzonder doeltreffend zijn. Verdere gegevens uit gehanteerde reclamemiddelen krijgen we niet, meer in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet aan de hand van deze informatie identificeren.

10.4 Op basis van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding op met de server van Google. We hebben geen invloed op de omvang en de verdere verwerking van de gegevens die door Google worden verzameld via het hanteren van deze tool, en we informeren u dus in overeenstemming met de stand van onze kennis: door het integreren van AdWords Conversion krijgt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze internetinhoud hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google, dan kan Google uw bezoek aan uw account toevoegen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder kennis neemt van uw IP-adres en het opslaat.

10.5 U kunt op verschillende manieren verhinderen dat u deel hebt aan die trackingprocedure: a) door uw browsersoftware in overeenkomstige zin in te stellen, meer bepaald kunt u door cookies van derden te onderdrukken voorkomen dat u nog advertenties van derden-aanbieders krijgt; b) door het deactiveren van cookies voor conversion tracking, d.w.z. u stelt uw browser zo in dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne “About Ads”, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij die instelling wordt gewist als u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browser Firefox, Internet Explorer, of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We maken er u attent op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

10.6 De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6 par. 1 zin 1 letter f AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Als alternatief kunt u de website bezoeken van het Network Advertising Initiative (NAI) onder http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11 Toepassing van Facebook Custom Audiences

11.1 Verder gebruik de website de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Daardoor kunnen aan gebruikers van de website in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of aan andere websites die eveneens de procedure gebruiken, op interesse gebaseerde reclameadvertenties (“Facebook Ads”) voorgelegd worden. We hebben hierbij het doel u reclame te tonen die voor u van belang is om onze website voor u interessanter vorm te geven.

11.2 Op basis van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding op met de server van Facebook. We hebben geen invloed op de omvang en de verdere verwerking van de gegevens die door Facebook worden verzameld via het hanteren van deze tool, en we informeren u dus in overeenstemming met de stand van onze kennis: door het integreren van Facebook Custom Audiences krijgt Facebook de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze internetinhoud hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van Facebook, dan kan Facebook uw bezoek aan uw account toevoegen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder kennis neemt van uw IP-adres en verdere identificatiekenmerken, en ze opslaat.

11.3 Het deactiveren van de functie “Facebook Custom Audiences” is voor ingelogde gebruikers mogelijk via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

11.4 De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6 par. 1 zin 1 letter f AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

12 Actualiseren van deze mededeling over gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om de informatie in deze mededeling over gegevensbescherming zonder voorafgaande aankondiging aan te passen aan veranderde wetgeving of rechtspraak. Van kracht is op ieder moment de actuele versie van deze mededeling over gegevensbescherming, gepubliceerd via ons internetaanbod.

13 Geldigheid van deze mededeling over gegevensbescherming

Het gebruik van ons internetaanbod gebeurt in overeenstemming met deze mededeling over gegevensbescherming. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud ervan, dan verzoeken wij u ons internetaanbod niet meer te gebruiken.

Stand: mei 2018